Høringssvar 15/1 09 - Dansk Byplanlaboratorium advarer mod en svækkelse af Dansk planlægning

Høringssvar 15/1 09 - Dansk Byplanlaboratorium advarer mod en svækkelse af Dansk planlægning

Lovforslaget
Planloven har i dag to muligheder for ekspropriation. Man kan ekspropriere, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at:
1. Sikre en byudvikling i henhold til en kommuneplan eller
2. Virkeliggøre en lokalplan eller en byplanvedtægt.
Lovforslagets væsentligste ændring i relation til ekspropriation er, at kommunernes adgang til at foretage ekspropriation til byudvikling på grundlag af en kommuneplan ønskes fjernet.

Byudvikling og kommuneplanlægning – et fælles anliggende
Dansk Byplanlaboratorium mener, at det en fjernelse af denne mulighed vil svække den langsigtede planlægning af vores byer. Byerne vokser stadig, og i mange kommuner arbejdes der langsigtet og offensivt for at få udviklingen til at være socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig -også på lang sigt. Det sikres først og fremmest gennem kommuneplanlægningen.
Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for udviklingen og arealeanvendelsen samt rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. I rammedelen beskrives, hvad der kan bestemmes i en lokalplan for det enkelte område for at sikre en sammenhængende bystruktur og de overordnede mål. Kommuneplanen bestemmer også hvilke arealer i landzonen, der kan overføres til byzone eller sommerhusområde. Rammedelen kan bestemme rækkefølgen for udbygning af by- og sommerhusområder.
Ved større omdannelses- eller udbygningsprojekter har kommunerne hidtil kunne ekspropriere, så der kan udvikles samlede helhedsplaner for områderne før der lokalplanlægges. Det er nødvendigt for kommunerne at vide, hvilken jord, de har til deres rådighed. Det er dette værktøj, som nu foreslås afskaffet.

Ekspropriation til byudvikling bruges allerede med varsomhed
Lovforslagets redegørelse henviser til kammeradvokatens undersøgelse, der viser, at der i perioden 2003-2007 kun har været eksproprieret til byudvikling i 19 tilfælde. Det svarer til ca. 4 ekspropriationer om året. I langt de fleste tilfælde opkøber kommunerne nemlig jorden gennem frivillige aftaler . Det er for det meste en aftale, som begge parter er yderst tilfredse med - især, hvis der ar tale om landbrugsjord, der overgår til byzone. Jordejerne får mangedoblet deres pris og kommunen får mulighed for at planlægge rationelt og langsigtet. Det er der, efter Dansk Byplanlaboratoriums mening, ikke grund til at lave om på. Det er afgørende, at muligheden for ekspropriation til byudvikling foreligger. Såfremt den afskaffes kan det betyde store vanskeligheder med at sikre en hensigtsmæssig byudvikling. Enten må de bæredygtige og rigtige løsninger baseret på gode planprincipper opgives, eller jordprisen for at opnå disse løsninger vil opnå urealistiske niveauer, som samfundsmæssigt vil være uforsvarlige – og som vil skabe dyrere løsninger – f.eks. dyrere boliger. En god byudvikling fordrer planlægning for mange generationer ud i fremtiden. Det er vigtigt, at der er effektive instrumenter til rådighed herfor.

Med venlig hilsen

Dansk Byplanlaboratorium

Formand
Torben Nøhr

Direktør
Ellen Højgaard Jensen