Udtalelse vedr. Opgavekommissionens betænkning nr. 1366

Udtalelse vedr. Opgavekommissionens betænkning nr. 1366

15.02.99
Dansk Byplanlaboratorium har med stor interesse læst Opgavekommissionens betænkning. Specielt har kommissionens forslag til delvis overførsel af landzonekompetancen fra amterne til kommunerne Byplanlaboratoriets opmærksomhed, idet en sådan ændring vil kunne få stor indflydelse på den fremtidige afgrænsninger af byerne og på udviklingen af det åbne land.

Princippet om landets inddeling i by- og landzoner har siden Byreguleringsloven fra 1949 været det vigtigste instrument til at hindre byspredning og uhensigtsmæssig vækst i byernes randområder.

Byplanlaboratoriet må dog konstatere, at den hidtidige administration og håndhævelse af landzonebestemmelserne langt fra alle steder i landet har medført en skarp grænse mellem byen og det åbne land. F. eks i kanten af de større byer og i hovedstadsområdet har der været en tendens til "forslumning" af de bynære landbrugsarealer, fordi ledigblevne landbrugsbygninger er overgået til anden anvendelse, og fordi disse ved om- og tilbygninger, ved udendørs oplag og ved ændring af beplantning og hegning fuldkommen har ændret landskabets karakter fra åben land til ekstensiv by.

De mange ledigblevne landbrugsbygninger, som overalt i landet fortsat kan forventes at opstå på grund af landbrugets strukturudvikling vil forstærke denne udvikling.

Samtidig har kommunerne som bygningsmyndighed kun meget få muligheder for at regulere nyt landbrugsbyggeri og dermed sikre, at der i den fremtidige udvikling - med stadig større og mere industrielt præget landbrugsbyggeri - tages landskabelige og kulturhistoriske hensyn i det åbne land.

Såfremt landzonekompetancen delvis overføres til kommunerne, som et flertal i opgavekommissionen har foreslået, må dette efter Byplanlaboratoriets opfattelse ske under forudsætning af, at den fremtidige landzoneadministration ikke forstærker byspredningen og forslumningen af det åbne land yderligere.

Dette betyder blandt andet, at kommunerne - i modsætning til hidtil - også bliver formelt mere medansvarlige for planlægning af det åbne land, - og dermed bliver tvunget til en mere aktiv stillingtagen til de landskabelige værdier end hidtil. Ud over at det er et brud med det nuværende paradigme om, at amterne planlægger i det åbne land og kommunerne planlægger i byerne, forudsætter det, at der skal ske en betydelig oprustning af kommunernes planlægningsmæssige kapacitet og kompetance med hensyn til det åbne land. Såfremt disse forudsætninger er til stede er det Byplanlaboratoriets vurdering, at den forslåede ændring af landzonekompetancen kunne have en positiv indflydelse på udviklingen i det åben land.

Dette ville i givet fald stille krav til både den statslige vejledning på dette område og til amternes regionale planlægning, og ikke mindst en oprustning af den kommunale planlægning .

Med venlig hilsen

Formand Peder Baltzer Nielsen

Sekretariatschef Ole Damsgård