Vedtægter

Vedtægter

§1. Navn, hjemsted og kapital

Fondens navn er Dansk Byplanlaboratorium, Fond til byplanlægningens Fremme. Fonden er selvstyrende og selvejende. Fonden er oprettet af en række i byplanlægning interesserede enkeltpersoner. Fondens hjemsted er i Københavns Kommune. Fondens grundkapital er kr. 300.000,- , der er fuldt indbetalt ved overførsel fra reserver.

§2. Formål og virksomhed

Fondens formål er at fremme kvaliteten i vore byer og landskaber ud fra en helhedsbetragtning. Det vil sige de æstetiske, miljømæssige, sociale, økonomiske og funktionelle forhold med udgangspunkt i den enkelte lokalitets fysisk-rumlige forhold. Kvaliteten fremmes bl.a. gennem planlægning, forvaltning, borgernes medvirken og gennem dialog mellem planlægningens forskellige parter. Fonden skal gennem sine aktiviteter:

• fremme studier af byen og landskabet og planlægningen heraf
• foretage formidling af viden om by- og landskabsplanlægning specielt til fagets praktikere
• påvirke offentligheden, myndighederne og planfagets øvrige udøvere/interessenter
• fremme den offentlige debat om planlægnings spørgsmål

Fonden tilvejebringer det bedst mulige materiale om planlægning i form af bøger, tidsskrifter, plandokumenter, elektroniske informationer og andet relevant materiale. Fonden gennemfører udviklingsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner og planlægningens parter. Fonden fremmer muligheden for udveksling af erfaringer mellem planlægningens forskellige parter. Det indsamlede materiale gøres offentligt tilgængeligt. Fonden formidler oplysning og debat gennem publikationer mv., ved besvarelse af forespørgsler, ved afholdelse af kurser, seminarer og studierejser. Fonden påvirker den offentlige meningsdannelse og debat gennem konferencer, møder, udtalelser og publikationer ved at påpege problemer og løsningsmuligheder. Fonden må ikke påtage sig konkrete planlægningsopgaver.
 

§3. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af bestyrelsens formand samt af medlemmer, som er valgt af de i bilaget nævnte myndigheder, institutioner og foreninger. Hvor intet andet er anført, udpeges 1 medlem.Valgene gælder for 4 år. Genvalg kan finde sted. Der kan til hvert medlem af repræsentantskabet vælges 1 suppleant. Bestyrelsens formand er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 4. Repræsentantskabsmøder

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af juni måned. På dette møde forelægges bestyrelsens regnskab og beretning over det forløbne år, samt budget og arbejdsplan for det kommende år til udtalelse. Valg i medfør af §5 samt ændringer i vedtægter og bilag i medfør af §10 kan kun finde sted på et ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når formanden finder det fornødent eller modtager skriftlig begæring herom fra mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden med mindst 8 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til hvert medlem af repræsentantskabet fulgt af en foreløbig dagsorden. Forslag til beslutninger, som ønskes truffet på et repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 4 uger før mødet. Senest 2 uger før mødet udsender formanden den endelige dagsorden ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem. Mødet ledes af en dirigent valgt af repræsentantskabet. Hvert enkelt medlem får tilsendt referat af repræsentantskabets møder.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 10 medlemmer foruden formanden. Formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet, 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, 1 medlem udpeges af Danske Regioner og 1 medlem udpeges af Københavns Kommune og 1 medlem udpeges af indenrigs og boligministeriet. De resterende 2 medlemmer vælges af bestyrelsen selv.

Valg af formand og valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker for 4 år ad gangen. Den maksimale valgperiode er 8 år. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i utide af repræsentantskabet. Som medlemmer af bestyrelsen skal vælges personer med faglig indsigt i fondens arbejdsområde. Repræsentantskabets valg til bestyrelsen kan kun ske på et ordinært repræsentantskabsmøde. Valg og udpegning i øvrigt til bestyrelsen skal meddeles på det repræsentantskabsmøde, hvor valget/udpegningen træder i kraft. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, vælges/udpeges et nyt medlem i forbindelse med førstkommende repræsentantskabsmøde. I tilfælde af formandens fratræden udpeger bestyrelsen en af de to næstformænd til at træde i hans sted, indtil nyvalg har fundet sted. Nyvalg/-udpegning ved fratræden i utide gælder kun for resten af den pågældende valgperiode.

§ 6. Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen repræsenterer fonden udadtil og leder fondens virksomhed. Formanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte 2 næstformand, hvoraf den ene vælges til at lede bestyrelsens møder i formandens fravær. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog §10. Formandens stemme er ikke udslaggivende. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og ansætter lønnet medhjælp. Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

§ 7. Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden eller én af næstformændene i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

§ 8. Anvendelse af overskud

Fondens aktiviteter er ikke anlagt med henblik på opnåelse af overskud. Eventuelt overskud kan ud over hensættelser til konsolidering alene anvendes til opfyldelse af fondens formål. Dette gælder såvel årlige uddelinger som eventuel formue ved opløsning.

§ 9. Regnskabet

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling.

§ 10. Vedtægtsændringer og ændringer i bilaget

Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen såfremt mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer for, og såfremt forslaget til ændringer er forelagt på et forudgående bestyrelsesmøde. Ændringer af vedtægternes §2, §3 og §4 kan kun vedtages af bestyrelsen efter en forudgående vedtagelse i repræsentantskabet. Ændringer i bilaget til vedtægterne kan under iagttagelse af §2 vedtages af repræsentantskabet med almindeligt stemmeflertal, såfremt forslag hertil er udsendt med den endelige dagsorden.

§ 11. Opløsning

Opløsning af fonden vedtages af bestyrelsen. Forinden opløsning af fonden kan vedtages skal repræsentantskabet høres. I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af fondens formue. Et eventuelt overskud fordeles mellem følgende organisationer og må kun anvendes til opfyldelse af fondens formål, jf. paragraf 2: Foreningen af Byplanlæggere, Interplan, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen.
Seneste ændring: 05/05 2021