Fornyelse af planlægningen

Fornyelse af planlægningen

Forsiden af rapporten "Fornyelse af Planlægningen"Fornyelse af planlægningen - afsluttende rapport

Læs om projektets sammenfattende anbefalinger. Anbefalingerne indeholder både forslag til lovændringer og forslag til forbedring af plankulturen. Der bliver fokuseret på brugen af planer, designmanualer og arkitekturpolitik, dialogplaner, borgerdialog, tværsektorielt samarbejde, byomdannelse, billige boliger, mangfoldige byområder, tidsbegrænsning og miljøkrav. Rapporten, som blev udsendt til alle kommuner, kan hentes som pdf.

Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen

Beskrivelse af projekt Fornyelse af Planægningen (pdf)

Delrapporter vedhæftet:

  1. Planlovens muligheder for aktiv regulering og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber
  2. Bydelsplanlægning med kvalitet
  3. Byøkologi og bæredygtighed i lokalplanlægningen
  4. Lokalplanlægning og byggesagsbehandling Bilag: En Lokalplanundersøgelse
  5. Inddragelse i planlægningen
  6. Europæiske erfaringer

Projekt ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen” er et partnerskab mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Byplanlaboratorium fungerer som sekretariat sammen med medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen.

”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen” har til formål at kvalificere og bidrage til debatten om, hvordan kommunerne kan sikre kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen. Projektet skal ses i forlængelse af Fonden Realdania og Dansk Byplanlaboratoriums tidligere projekter ”Fornyelse af planlægningen” fra 2002 og ”Fornyelse af planlægningen” fra 2004. Det overordnede formål for det fortsatte projekt er:

  • at identificere barrierer for, at planloven anvendes som et instrument, der kan medvirke til en større kvalitet af det byggede miljø i forbindelse med byudvikling og byomdannelse,
  • at fokusere på sammenhængen mellem bydelsplanlægningen og lokalplanlægningen samt på muligheden for at knytte lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen tættere sammen,
  • at pege på nye måder at anvende loven på med henblik på at sikre en bedre kvalitet – en ændret plankultur, samt
  • at pege på områder, hvor en ændring af loven kan medvirke til sikring af en øget kvalitet i udformningen af det byggede miljø.

Det er planlovens muligheder og begrænsninger, der er i fokus, men projektet beskæftiger sig herudover med andre bypolitiske værktøjer og disses samspil med bydels- og lokalplanlægningen. Konkrete tiltag vedrørende eventuelle ændringer af planloven ligger uden for projektets rammer.

Projektet rummer to hovedspor. Det ene er, om de værktøjer, som planloven rummer i dag er tilstrækkelige til at sikre en byudvikling og byomdannelse med kvalitet. Det andet spor belyser de meget forskellige måder, kommunerne anvender loven på, og hermed også de behov der er for at udveksle erfaringer og viden.

Projektet lægger op til en debat om behovet for lovjusteringer og om behovet for bedre arbejdsmetoder, ligesom det rummer eksempler, der kan bidrage til en bedre kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen.

Metode

Projektet er baseret på litteraturstudier og kontakter til statslige, amtskommunale og kommunale myndigheder i Danmark samt i Norge, Sverige, England og Frankrig. Der har som led i projektet været foretaget interviews og afholdt rundbordssamtaler med en lang række danske kommuner og amtskommuner. Følgende kommuner har været inddraget i projektet: Albertslund, Birkerød, Brovst, Ebeltoft, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Haderslev, Hals, Herning, Hillerød, Hinnerup, Hirtshals, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Hørsholm, Kolding, København, Københavns Amt, Køge, Nyborg, Nykøbing Falster, Næstved, Nørhald, Odense, Ringe, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Ry, Rønde, Rørvig, Sallingsund, Silkeborg, Slagelse, Stenløse, Svendborg, Tølløse, Tårnby, Vejle, Værløse, Aalborg og Århus. Kommunerne takkes hermed for deres velvillige deltagelse og uvurderlige input til projektets hovedproblemstillinger.

Delprojekter

Projektet er opdelt i seks delprojekter, der hver fokuserer på specifikke elementer af problemstillingen. Hvert delprojekt bliver varetaget af personer med spidskompetencer inden for netop det felt. Dansk Byplanlaboratorium og Skov- og Naturstyrelsen har fungeret som sekretariat.

Delprojekt 1:

Planlovens muligheder for aktiv regulering og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - projektet vurderer, om planloven er tidssvarende i forhold til at sikre en tættere kobling mellem planlægning og realisering af planerne.

Delprojekt 2:

Bydelsplanlægning med kvalitet - projektet belyser, om man med visionære bydels- eller kvarterplaner eller nytænkning af rammedelen, kan bidrage til en øget kvalitet i planlægningen.

Delprojekt 3:

Byøkologi og bæredygtighed i lokalplanlægningen - projektet bidrager til en vurdering af, om planlovens emnekatalog skal udvides med bestemmelser om bæredygtighed og byøkologi.

Delprojekt 4:

Lokalplanlægning og byggesagsbehandling - projektet fokuserer på mulighederne for at forenkle processen fra lokalplan til byggesagsbehandling og hvordan man sikrer kvalitet i lokalplaner.

Delprojekt 5:

Inddragelse i planlægningen - projektet vurderer forskellige typer inddragelse og vurderer styrker og svagheder ved de forskellige metoder.

Delprojekt 6:

Europæiske erfaringer - projektet inddrager europæiske erfaringer for at vurdere, om der er gode eksempler og lovgivningsmæssige erfaringer, der kan fungere som input til den danske planlov.

Delprojekterne har dannet baggrund for 4 hæfter, som kan bidrage til debatten om en ændret plankultur og debatten om behovet for justeringer af planloven.

De følgende debathæfter er vedhæftet som bilag forneden:

Realdania Medlemsdebat afholder et debatmøde med landets borgmestre 20. april 2006. Projektet vil blive afsluttet med en afrapportering fra dette møde og en samlet rapport med overvejelser og forslag. Den samlede rapport vil ligge klar ultimo juni 2006.

Projektet skal ses i forlængelse af Fonden Realdania og Dansk Byplanlaboratoriums tidligere projekter ’Fornyelse af byplanlægningen’ fra 2002 og 'Fornyelse af planlægningen ' fra 2004.

Kontakt

Kontaktpersoner i Dansk Byplanlaboratorium:

Britta Daugaard
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den , tlf. 33 17 72 76

Ellen Højgaard Jensen tlf.: 33 13 72 81

Kontaktpersoner i Miljøministeriet:
Karsten Jørgensen, tlf. 39 47 26 57
Anne Skovbro, tlf. 39 47 26 67

Kontaktperson i Realdania:
Karen Skou, tlf. 32 88 52 15

De enkelte delprojekter har tilknyttede konsulenter fra: DTU, KVL, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Svend Allan Jensens tegnestue, Kuben Byfornyelse Danmark, Europlan Arkitekter, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Byplanlaboratorium.