K: Blågrøn byudvikling og adaptiv planlægning

K: Blågrøn byudvikling og adaptiv planlægning

Overtegnet

Debat og dialog

Fremtiden byder på mere ekstremt vejr, højere vandstand og flere stormflodshændelser. I mange byer er man allerede i gang med at tilpasse sig den nye vejrudsigt med projekter i udsatte områder. Men reelt er der ikke en udbredt folkelig bevidsthed om, hvor voldsomme klimaforandringerne bliver.
Så hvordan kan vi møde fremtidens trusler og tage højde for disse i planlægningen, og ikke bare som reaktion, når det er for sent. Skal vi holde vandet ude, inviterer vandet ind eller trække os tilbage på et givent sted? Klimaforandringerne byder på dilemmaer og udfordrer den traditionelle planlægning og spørgsmålet om, hvor længe byggeri og infrastruktur skal holde, når forudsætningerne ændrer sig hurtigere og mere dynamisk end hidtil.
 
En løsning er adaptiv planlægning og byledelse, hvor planer og beslutninger om byers udvikling i højere grad end tidligere tilpasser sig, efterhånden som der opnås større indsigt og fælles forståelse om klimaforandringernes påvirkning. Hvordan arbejdes der med et integreret udviklingsperspektiv, hvor klimasikring, naturværdier, rekreative værdier og byvækst også er tænkt med ind? Klimasikring kalder også på stærkere samtænkning og planlægning - regionalt og på tværs af systemer og sektorer. Hvordan bliver vi klar til det?
 
Sessionen sætter fokus på debat og dialog om dilemmaerne med afsæt i en række oplæg.
 
Oplægsholdere
 
Eva Sara Rasmussen, Landskabsarkitekt, MDL, NATOUR
Anna Als, Arkitekt, Svendborg Kommune  
 
Moderator: Søren Smidt-Jensen, PhD, associeret partner, Smith Innovation

 

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land