Høringssvar til Fingerplansrevision spor 1, 2017

Høringssvar til Fingerplansrevision spor 1, 2017

26. maj 2017

Tak for invitation til at kommentere forslag til Fingerplan 2017, der indeholder 59 konkrete ændringer til den nuværende plan. Ændringerne rummer både udlæg af nye arealer til erhverv, til boliger, overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone, små justeringer i de grønne kiler, justeringer af transportkorridorer samt en tilpasning af byzone i de ydre byfingre.

Tekniske justeringer eller ændringer af principiel karakter?
Vi kunne principielt ønske os at alle de 59 ændringer afventede den samlede revision, da det kan være svært at gennemskue effekterne af mindre ændringer, der ikke klart forholder sig til helheden. Det er vigtigt at der er gennemskuelighed i plangrundlaget – og vi finder det faktisk svært at gennemskue de foreslåede ændringer som de præsenteres. Vi vurderer dog at langt de fleste forslag har karakter af mindre tekniske justeringer, der er forholdsvis neutrale eller direkte kan styrke planen. F.eks. hilser vi det velkomment, at der lægges op til af få ”lappet hullerne” i det regionale stinet.

Kolonihaveområdernes fremtid
En ændring, der kan få principiel betydning er dog forslaget om flytning af kolonihaveområder i Rødovre med henblik på at give mulighed for byudvikling. Det giver som udgangspunkt rigtig god mening at sikre mulighed for byudvikling omkring de kommende letbanestationer, men tilladelsen rejser også et principielt spørgsmål omkring status af øvrige kolonihaveområder både langs ring 3 og i hovedstadsområdet som helhed. Dermed rejses der ift. kolonihavelovgivningen generelt en usikkerhed for kolonihaveområdernes fremtid. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at afvente stillingtagen til spor 2.

Revision af Fingerplanen – spor 2
Byplanlaboratoriet ser frem til spor 2, hvor Fingerplanen for alvor skal drøftes. Som faddere til planen stiller vi os til rådighed. Vi ser gerne planen fornyet i forhold til nye behov og kommende megatrends – især i forhold til internationalisering, grønne områder, detailhandel, boligudvikling og transport. Placeringen af byens funktioner i forhold til hinanden og den trafikale infrastruktur er helt afgørende for vores daglige transportadfærd.

Vi anbefaler derfor at koblingen mellem byudvikling og trafikinvesteringer styrkes i den kommende revision, dels for at understøtte de mange offentlige investeringer, dels for at skabe investeringssikkerhed for de virksomheder, der lokaliserer sig i regionen. (Både OECD og London School of Economics har fremhævet Fingerplanens betydning for Københavns succes på den internationale bane) Og sidst, men ikke mindst, for at fremme en bæredygtig udvikling af Hovedstadsregionen.

Fingerplanen har vist sig at være en meget robust plan med en klar vision, der kan forstås af de fleste. Men tiderne ændrer sig og planen skal hele tiden tilpasses. Det vil vi meget gerne være med til.

Med venlig hilsen

Dansk Byplanlaboratorium

Direktør Ellen Højgaard Jensen & Formand Jes Møller