Høringssvar om Bypolitik 16/2 2007

Høringssvar om Bypolitik 16/2 2007

Intentionerne er gode

Dansk Byplanlaboratorium kan fuldt ud tilslutte sig intentionerne i lovforslaget. Det er positivt at kommunerne får nye redskaber til at føre en aktiv bypolitik. Vi kan se, at der med lovforslaget skabes instrumenter, der på den ene side kan sikre en mere helhedsorienteret omdannelse af byernes gamle havne- og industriarealer og på den anden side skaber større bæredygtighed ved nyudstykninger.
Vi tilslutter os fuldt ud målene om aktiv inddragelse af investorer i byomdannelsen, planlægning for blandede boligområder, planlægning for vandarealer og ikke mindst muligheden for at tage større miljøhensyn i lokalplanerne. Med disse redskaber vil kommunerne i højere grad kunne planlægge for kvalitet i de bebyggede miljø.
Alle forslagene peger i den rigtige retning, men ikke alle er vidtgående nok.

Frivillige udbygningsaftaler sikrer gennemsigtigheden

Redskabet er ikke så stærkt, som mange kommuner kunne ønske, men det er væsentligt, at der skabes gennemsigtighed og offentlighed om de indgåede aftaler. Derfor er der tale om en klar forbedring af loven.
Muligheden for at indgå frivillige udbygningsaftaler ser Byplanlaboratoriet som et fremskridt. I Byplanlaboratoriet havde vi gerne set, at erhvervs- og bypolitisk udvalgs forslag fra 2003, om at kommunerne kunne stille krav om bidrag fra bygherrer til finansiering af infrastruktur, var gået igennem. Det er vores opfattelse, at det kunne have været et slagkraftigt instrument.
Da det åbenbart ikke er muligt at gennemføre grundet skattereglerne, ser vi det nuværende forslag som et godt alternativ.

Mangfoldige byområder – støjbestemmelser gør det ikke alene

Intentionen om at kommunerne skal kunne planlægge aktivt for at nå en målsætning om blandede boligområder, er god. At de nye støjbestemmelserne gør det muligt at planlægge for mere blandede funktioner, er et klart fremskridt.
I projekt fornyelse af planlægningen (hvor mere end 50 kommuner blev interviewet) blev der også peget på behovet for at kunne regulere for blandede funktioner og blandede ejerformer. Der blev blandt andet stillet forslag om mulighed for fastlæggelse af rumhøjder for stueetager i lokalplanen med henblik på at sikre fleksibel anvendelse samt blanding af boliger og erhverv. Samtidig peger mange kommuner på muligheden for at planlægge for differentieret husleje eller blandede ejerformer. Kommunerne savner stadig redskaber til at skabe mangfoldige og blandede bykvarterer.

Det virker umiddelbart fornuftigt, at kommunerne kan fastsætte bestemmelser for vandarealerne i et byomdannelsesområde. Det vil skabe mulighed for helhedstænkning.

Et stort skridt for miljøet

Det er et stort skridt i den rigtige retning, at planlovens nuværende katalog foreslås udvidet med nærmere angivne miljøkrav. Det har været et ønske blandt miljøbevidste kommuner i årtier.
Forslaget om at der skabes mulighed for at fastsætte bestemmelser om lavenergiboliger og beplantningshøjde vil give kommunerne et redskab så de kan udmønte bæredygtige visioner i konkrete planer. Det er et stort fremskridt og bydende nødvendigt, hvis vi skal nå vores CO2-mål.
I projekt Fornyelse af planlægningen blev der peget på tre forhold, der trænger sig på, nemlig lavenergibyggeri, lokal håndtering af spildevand samt valg af materialer og forbud mod farlige stoffer. Der er redegjort for, hvorfor materialekravet ikke kan indskrives i loven Lokal håndtering af spildevand samt forslaget om passivhuse er heller ikke med.

Det er uhyre vigtigt, at kommuner, der ønsker at afprøve bæredygtige løsninger i fuldskala ikke bremses i deres bestræbelser. Området udvikler sig til stadighed.
Derfor vil vi pege på behovet for at udpege et antal forsøgskommuner, der kan eksperimentere mere frit med at stille yderligere krav relateret til byøkologi og bæredygtighed i lokalplanerne. Der er mange, der ønsker at afprøve det store innovative potentiale, der ligger i bæredygtige løsninger.

Med venlig hilsen

Dansk Byplanlaboratorium

Formand Torben Nøhr
Direktør Ellen Højgaard Jensen