Publikationer

Forside af publikation

Skrift 84. VAND OG BOSÆTNING – potentiale og trussel

39. Byplanhistoriske seminar, mandag .6. november 2023

Redaktion: Grethe Silding
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Nationalmuseets festsal, Ny Vestergade 10, København K

Forside af publikation

Skrift 83. LANDSKABET OG BYERNE – parasit eller symbiose?

38. Byplanhistoriske seminar, afholdt d. 7. november 2022 

Redaktion: Gertrud Jørgensen og Nanna Uhrbrand
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Vartov, Farvergade 27, København

Forside_BHU_82_2022

Skrift 82. Kulturmiljøer i forandring – fokus på efterkrigstidens boligforstæder

37. Byplanhistoriske seminar, afholdt mandag d. 8. november 2021.

Redaktion: Hans Kristensen (ansvarshavende).
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Vartov, Farvergade 27, København

Hent pdf 

 

Forside_BHU_2019

Seminarskrift 80. Hvem udbygger vores byer og hvordan

36. Byplanhistoriske seminar, Mandag d. 25. november 2019 afholdt i Vartov i København.

Redaktion: Michaela Brüel, Hans Kristensen, Jens Clemmensen og Karsten Jørgensen (ansvarshavende)

7 interviews - om Københavns planlægning

Skrift 81. 7 interviews - om Københavns planlægning

Dette byplanhistoriske skrift er en samling interviews af ældre byplanlæggere, der
på forskellige måder har haft med byplanlægningen af Københavns kommune at
gøre i tiden efter 2. Verdenskrig – især i den sidste tredjedel af 1900-tallet.

De interviewede i dette skrift er:

Knud Rasmussen, Peder Boas Jensen, Jens Rørbech, Karsten Jørgensen, Jens Ole Nielsen, Niels Andersen og Michaela Brüel

Af Jens Clemmensen og Sven Illeris Pris: 150 kr. 

Bestil bogen

Forside af Seminarskift nr 79

Seminarskrift nr. 79 Boligidealer og bebyggelsesplaner

35. Byplanhistoriske seminar, Fredag d. 9. november 2018 afholdt i Boligselskabernes Hus i København.

Redaktion: Hans Kristensen, Niels Helberg og Helle Juul.

forsiden af skriftet

Seminarskrift 78. 50 års byplanlægning - hvad har vi lært?

34. Byplanhistoriske seminar, 2. marts 2018 i Arkitektforeningen, Åbenrå 34, København.

Red. Karsten Jørgensen (ansvarshavende), Michaela Brüel, Hans Kristensen og Jonas Møller.

Seminarskrift 77. Har forstaden erobret byen?

33. Byplanhistoriske seminar, November 2016 på Søetatens Pigeskole – Bygningskultur Danmark, København Red. Hans Kristensen (ansv.), Ole Christiansen

Seminarskrift 76. Er grønt blot til lyst? Grønne områder i store danske byer og perspektiverne for den fremtidige udvikling

32. Byplanhistoriske seminar, November 2015 på Frederiksberg Campus, København Red. Michaela Brüel og Inge Alstrup 

Skrift 75. På fri fod - Gamle byplanlæggere ser tilbage på barndomslivet

Hvordan oplevede 12 gamle byplanlæggere, hvoraf de fleste var medansvarlige for byernes udvikling i anden halvdel af 1900-tallet, deres egen barndoms bykvarter i krigstiden og efterkrigstiden? Det handler dette jubilæumsskrift nr. 75 om. Red. Hans Kristensen og Niels Helberg. Pris: 150 kr. 

Bestil

Seminarskrift 74. Forenkling eller bureaukrati - Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer

31. seminar, november 2014, Café Elefanten på Carlsberg, København V. Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse. Måske også med hensyn til planernes kvalitet? Seminarets formål er at belyse de ændringer, der er sket og støtte en faglig debat herom. Re.: Karsten Jørgensen, Niels Helberg, Ole Christiansen og Grethe Silding. 

Skrift 73. Centraladministration og byplanlægning 1938- ca. 1975

Formålet med dette skrift er at skildre hvordan der i den danske centraladministration blev arbejdet med byplanlægning og andre former for fysisk planlægning i undersøgelsesperioden 1938 - ca. 1975. Hvilke opgaver blev taget op, og hvordan blev de løst? Hvilke bevæggrunde havde embedsmændene til at gøre som de gjorde? Af Sven Illeris
Pris: 200 Kr.

Bestil

Seminarskrift 72. Menneske og by – ideologi og planlægning

30. seminar, november 2013. Ørestad Skole, København. Hvad forstår vi ved gode byer, og hvilke planlægningsideologier har præget – og præger – planlægningen af byerne? Hvordan sætter vi mennesket i centrum i planlægningen? Skriftet indeholder en række artikler baseret på konferencens syv oplæg fra arkitekter, byplanlæggere og sociologer.

Red. Niels Helberg, Peder Boas Jensen, Hans Kristensen og Jens Clemmensen. 

Skrift 71. Forarbejder til Fingerplanen 1947

Byplanhistorisk udvalg præsenterer fire notater, som udgjorde en vigtig del af forarbejdet til den oprindelig Fingerplan. Notaterne, som fornyligt er dukket op, blev udarbejdet af Poul Lyager i årene 1944 - 1949, mens han var ansat i Københavns Kommune. Notaterne omhandler trafikforholdene i hovedstadsområdet i krigens sidste år og overvejelser om, hvordan den fremtidige byplanlægning skulle udformes. Red. Vibeke Dalgas.
Pris: 250 kr.

Bestil

Seminarskrift 70. Hvad gjorde vi ved Danmark?

29. seminar, november 2012. By & Havn, Ndr. Toldbod, København. Fagfolk, som har arbejdet med landsplanlægning, diskuterer, hvilken rolle dette "øverste" planniveau har spillet. Har det styret de underliggende niveauer - region-, kommune- og lokalplanlægningen? Eller har sektorplanlægningen med politiske beslutninger om trafikanlæg, detailhandel og sygehuse reelt defineret landsplanlægningen? Et resumé af landsplanredegørelser 1975-2012 er inkluderet som Bilag A. OBS: Kortene på side 63-70 er rettet i september 2013. Red. Sven Illeris og Michaela Brüel.

Skrift 69: Register over noter nr. 1-67

Registeret er tænkt som en indføring i de forskellige noters indhold, så der kan dannes  et overblik for brugeren. Det er et opslagsværk og et redskab til litteratursøgning inden for Byplanhistorisk udvalgs publikationer.

Skriftet er opdelt i fire dele:

  • Note og skriftoversigt
  • Seminaroversigt
  • Forfatterindeks
  • Geografisk indeks

Skrift 68. Ib Møller: På vej - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt

Ib Møller begyndte som mange andre arkitektstuderende og unge arkitekter med at tegne huse. Som studerende og senere undervisningsassistent hos Steen Eiler Rasmussen og efter et års studielegat i USA var interessen for planlægning af byer og landskaber vakt. Det førte senere til æstetisk rådgivning ved større tekniske anlæg i landskabet som veje, baner, naturgas og vindmøller. Planlægning for Christiania var en helt speciel opgave. Skrift 68 handler således også om bredden i arkitektens fagområde, når rette vedkommende kommer til.
Red. Ib Møller, Vibeke Dalgas og Peder Boas jensen. 2013. 128 s.
Pris: 200 Kr.

Bestil

Seminarskrift 67. Arkitektonisk planlægning i by og land

28. seminar, november 2011. Noten drøfter forandringerne i de fysiske strukturer for at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling i fremtiden kan have for landskabets og byernes arkitektur. Hvordan forstår og forvalter vi den arkitektoniske arv i vore omgivelser? Hvilken betydning tillægger vi i dag arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by? Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. 76 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Seminarskrift 66. Fra Grænseløs Optimisme til Kritisk Eftertanke 

27. seminar, november 2010. Statens Byggeforskningsinstitut.
Denne note er nøje semmenknytttet med Note 65, idet begge udgivelsen af begge publikationer er det afsluttende led i i forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne". Seminaret - og hermed Note 66 - indgår som et supplement til de interview, der er bearbejdet i Note 65.
Red. Vibeke Dalgas og Hans Kristensen. 2011. 96 s.
Pris: 150 kr. 

Bestil 

Skrift 65. Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne

I noten gennemgår Byplanistorisk Udvalg forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne", som udvalget med støtte fra Realdania, har arbejdet på siden begyndelsen af 2010. Undersøgelsen bygger på interviews af udvalgte tegnestuer og giver et billede af tiden i 1960'erne og 70'erne og af de vilkår, under hvilket dansk byplanlægning for alvor udviklede sig kvantitativt og kvalitativt. Red. Vibeke Dalgas, Peder Boas Jensen, Sven Illeris, Jens Clemmensen og Hans Andersson. 2011. 210 s. Pris: 200 kr.

Bestil

Seminarskrift 64. Bygenbrug

26. seminar, november 2009. Kunstakademiets Arkitektskole. På seminaret By-genbrug blev det diskuteret, hvordan og hvorvidt fremtidens byplanlægning kan bidrage til bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning. I den nye seminarnote er de 6 kritiske oplæg fra seminariet om konkrete udviklinger i Danmark samlet. Red. Peder Boas Jensen. 2010. 66 s.
Pris: 150 kr. 

Bestil

Seminarskrift 63. Bilen og byen 

25. seminar, november 2008. Trekanten - Københavns Miljøforum. Emnerne er bilanvendelsens og vejplanlægningens historie og forhold til den øvrige samfundsudvikling. Særlige indlæg behandler overdækningen og senere frilæggelsen af Århus Å samt trafikplanlægningen i København. Red. Sven Illeris og Jens Clemmensen. 2009. 94 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Skrift 62. Et usædvanligt særtryk  

Særtrykket, som er hentet fra "Hillerødboggen" fra 1948, har vist sig at have en speciel byplanhistorisk interesse, da det både udgør et programskrift for den unge byplanlægning og en fortælling om Hillerøds fremtidsmuligheder, set med datidens øjne. Og øjnene, der så, tilhørte en af byplanlægningens pionerer, arkitekten og den senere professor Peter Bredsdorff. Af Peter Bredsdorff og Arne Mygind Sørensen. Red. Vibeke Dalgas.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 60. Byen og den byhistoriske kartografi

24. seminar, november 2007. RUC. Red. Vibeke Dalgas, Søren Bitsch, DCfB. 2008. 101 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 59. Industri- og erhvervsvirksomheder i byplanlægningen 1938-2007

23. seminar, september 2007. Den Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole. Red. Ib Asger Olsen. 2008. 90 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Skrift 58. Byplanhistorie og byudvikling i Hillerød 1945-2006

Udvidet særtryk af "Hillerød 1945-2006" Af Vibeke Dalgas. 2007. 92 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Seminarskrift 57. Dansk planlægning - hvor kom ideerne fra - hvordan blev planerne

22. seminar sept. 2006, Køge Red. Jens Clemmesen. 2008. 64 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Skrift 56. Lokaliseringen inden for byerne i den offentlige service

En undersøgelse i Herning, Hillerød, Køge og Randers. Af Sven Illeris. 2006. 64 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 55. Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000

21. Seminar sept. 2005, Carlsberg Akademi. 98 s.
Pris: 75 kr.

Bestil

Skrift 54. Egnsudvikling - egnsudviklingens historie i Danmark

Af Sven Illeris. 2005. 42 s.
Pris: 50 kr. 

Bestil

Skrift 52. Regionplanlægning - bidrag til regionplanlægningens historie 

Af Vilhelm Brage Michelsen, Karsten Bay Christensen og Ib Ferdinandsen. 2004. 62 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 51. Centerplanlægning - Udvalgte byplanopgaver 

Udført i konsulentfirmaet Institut for Center-planlægning i 1960´erne Af Jesper Harvest. 2004. 46 s.
Pris: 100 kr.
Bestil

Seminarskrift 50. Københavns skitse til en generalplan 1954 - holder planlægningen 50 år efter ?

20. seminar, sept. 2004, Københavns Rådhus. Red. Søren B. Jensen, Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2006. 60 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Seminarskrift 49. Byen og Banen. Byplan og kollektiv trafik i Københavnsegnen

19. seminar, maj 2003. Ørestadsselskabets informationsbygning. Red. Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2005. 55 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 48. Mit Arkitektliv

Af Kirsten Andersen. 2003. 64 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 47. Da Danmark blev lavet om – Kommunalreform og nye planlove

Byplanhistorisk udvalgs 18. seminar, maj 2002. Red. Elith Juul Møller. 48 s.
Pris: 300 kr.
Bestil

Skrift 46. Om byplan i Grønland - mellem præstestyre og hjemmestyre 

Af Poul Lyager. 2002. 82 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Skrift 45. Lem Præstegård i Vestsalling 

Betragtninger over børnenes legevirksomhed, udarbejdet i den regnfulde sommer 1987 af Max Sigumfeldt. Red. Edmund Hansen og Vibeke Dalgas. 2001. 22 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 44. Danske Stationsbyer i byplanlægningens århundrede 

17. seminar maj 2001, Gammel Dok. Red. Poul Sverrild, Jens Johansen, Vibeke Dalgas og Elith Juul Møller. 87 s.

Skrift 43. ÆBÆ: Ældre byplanlæggere 1954-2000

Red. Kirsten Andersen. 2001. 131 s.
Pris: 90 kr. 

Skrift 42. Byplanhistorisk status ved årtusindskiftet 

Danske byers planlægning fra 1945-2000. Red. Inge Alstrup, Lisa la Cour, Sven Allan Jensen og Kristian Larsen. 2002. 102 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 41. Fyn - regionen i midten 

Regionplanlægningen fra Kommunalreformen til "Lov om planlægning". 15. seminar, 28.maj 1999. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 2001. 66 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 40. Danmark under forvandling 

De store planer og deres skæbne. 14. seminar, maj 1998. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. 43 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 39. Fra gamle dage til nutidens begyndelse

Overfredningsnævnets arbejde i årene 1962-1976. Af Johan Garde. 1998. 53 s.
Pris: 90 kr.

Skrift 38. Byplanuddannelsen i Danmark 1930 til 1997

13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Inge Alstrup og Lisa la Cour. 1998. 86 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 37. Arkitektskolernes byplanuddannelse 1930-1997

13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Ole Winding. 1997. 70 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 36. Strandhaven - et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

Af Kirsten Andersen. 1997. 47 s. 
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 35. Hovedstadsregionen i historisk tilbageblik 

12. seminar, juni 1996. Red. Elith Juul Møller. 1997. 24 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 34. Købstædernes byfornyelse 

11. seminar, 8. december 1995, Arkitektskolen i Aarhus. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 1999. 63 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 33. Ti år med en generalplanskitse 1958-1968

Af Poul Lyager. 1996. 60 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Skrift 32. Hovedstadsrådet 1. april 1974 - 31. december 1989 - erindringer 6 år efter

Af Hugo Marcussen. 1996. 27 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 31. Byfornyelse - fra gadegennembrud til integreret byfornyelse

10. seminar, juni 1995. Red. Kirsten Andersen, Sven Allan Jensen og Lisa la Cour. 1996. 71 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Seminarskrift 30. Det åbne land 

9. seminar 1994. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1995. 61 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Skrift 29. Lidt om fredningsplanlægning og om nogle af de mennesker jeg mødte hen ad vejen

Af H.H. Holden Jensen. 1994. 64 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 28. Forstæderne - bydannelse og byplaner

8. seminar, juni 1993. Red. Sven Allan Jensen og Poul Strømstad. 1994. 66 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 27. Byens offentlige rum

7. seminar, juni 1992. Red. Vibeke Dalgas og Poul Strømstad. 1994. 84 s.
Pris: 80 kr.
Bestil

Skrift 26. Københavnske generalplantilløb 1932-1958

Af Poul Lyager. 1992. 63 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 25. Sommerhuset - fødsel og opvækst

6. seminar, juni 1991. Red. Elith Juul Møller og Poul Strømstad. 1992. 60 s.
Pris: 70 kr.
Bestil

Skrift 24. Da miljøet kom til byen

Af Bent Flyvbjerg. 1991. 63 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Skrift 23. Fra sommervilla til feriehytte

Om århundredets og mellemkrigstidens fritidsbebyggelser
Af Nan Dahlkild. 1991. 62 s.
Pris: 120 kr.
Udsolgt

Skrift 22. Trafikken og byerne - udvikling og planlægning

5. seminar, juni 1990. Af Edmund Hansen m.fl. 1991. 103 s.
Pris: 70 kr.
Bestil

Skrift 21. Fingerplanen - tilblivelsen oplevet fra gulvet 1945-50

Af Sven Allan Jensen. 1990. 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 20. Københavns Kommune - humanitær byplanlægning 1940-70

Af Max Siegumfeldt. 1990.38 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Seminarskrift 19. Boligbyggeriet og boligområderne i by- og regionplanlægningen i vort århundrede

4. seminar, juni 1989. Af Tim Knudsen m.fl. 1990. 86 s.
Pris: 70 kr.
Bestil 

Skrift 18. Rødovre - træk af kommunens byplanhistorie

Af Niels Fosdal. 1989. 23 s.
Pris: 40 kr.
Bestil

Skrift 17. De første landsplanår 1959-64

Af Kirsten Andersen og Erik Kaufmann. 1988. 25 s.
Pris: 40 kr.
Bestil

Skrift 16. De store vækstår

Fra ca. 1960 og videre frem. Seminar, juni 1988. Af Sven Allan Jensen m.fl. 1989. 62 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 15. Industrikvarteret i Gladsaxe

Af Vagn Isaksen, Edmund Hansen og Ella Bredsdorff. 1988. 114 s.
Pris: 60 kr.
Bestil 
 

Skrift 14. Storkøbenhavns planlægning, 30. maj 1960

Udsendt af Boligministerits 2. kontor den 30. maj 1960 Genoptryk 1988. 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 13. Med de venligste hilsner fra Steen Eiler Rasmussen

Red. Vibeke Dalgas. 1988. 28 s.
Udsolgt
 

Skrift 12. 40’ernes og 50’ernes byplanhistorie

Indlæg mv. fra seminar, juni 1987. Af Edmund Hansen m.fl. 1987. 77 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 11. Værløse - en kommunes byplanhistorie 1944-74

Af Max Siegumfeldt. 1987. 69 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 10. 20’ernes og 30’ernes byplanhistorie

Indlæg fra seminar, juni 1986.
Af Edmund Hansen, Lisbeth Balslev og Ole Thomassen. 1987. 41 s.
Pris: 35 kr.
Bestil 
 

Skrift 9. Læreanstalternes Fælles Byplankursus 1955-69

Af Kirsten Andersen. 1986. 45 s.
Pris: 40 kr.
Bestil 
 

Skrift 8. Bag kulisserne Køge Bugt lovens politiske og administrative forspil

Af Frank Bundgaard. 1986. 55 s.
Pris: 45 kr.
Bestil 
 

Skrift 7. Planlægningens græsrødder

Af Carl Evald Hansen. 1986. 20 s.
Udsolgt
 

Skrift 6. Byplanhistoriske erindringer fra midten af 40’erne til begyndelsen af 50’erne

Af Jesper Termansen. 1986. 47 s.
Pris: 40 kr.
Bestil 
 

Skrift 5. Tilbageblik

Af Edmund Hansen. 1985. 43 s.
Pris: 25 kr.
Bestil 
 

Skrift 4. Bidrag til naturfredningens historie

Af C. Blixencrone-Møller. 1985. 74 s.
Udsolgt
 

Skrift 3. Athen-erklæringen

Oversat og kommenteret af Ernst Kristoffersen. 1985. 20 s.
Udsolgt
 

Skrift 2. Havneby på Rømø

Af Jesper Termansen. 1985. 37 s.
Pris: 30 kr.
Bestil 
 

Skrift 1. Udokumenterede optegnelser om et halvt århundredes levnedsløb

Af Flemming Teisen. 1985. 89 s. (genoptryk).
Pris: 40 kr.
Bestil