C: Partnerskaber om trygge byer

C: Partnerskaber om trygge byer

Overtegnet

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Tryghed er en forudsætning for velfungerende byer. I Danmark har vi et godt udgangspunkt. Der er dog stadig boligområder, hvor beboerne føler sig utrygge og byrum, hvor mange holder sig væk efter mørkets frembrud. På denne session vil vi se på gode cases, der kan vise vejen. For at skabe trygge byer kan man følge de kriminalpræventive principper, der vil blive udfoldet og drøftet på sessionen. Det Kriminalpræventive Råd har udgivet publikationen Trygge byrum, der indgår i denne session.


I Bo trygt arbejder en række fonde og foreninger sammen med kommuner og politi for at reducere antallet af indbrud og øge trygheden. Til indsatsen er der knyttet en række bo-trygt kommuner, der afprøver redskaber og metoder i praksis. I denne session skal vi høre, hvordan Furesø Kommune og Nordsjællands Politi arbejder med tryghed. Dansk Byplanlaboratorium har i den forbindelse lanceret et webværktøj, der beskriver, hvordan indbrudsforebyggelse i villaområder kan indarbejdes i lokalplaner. 

Vi kommer rundt om disse centrale spørgsmål: 

•    Hvad skal der til for at et byrum føles trygt? 
•    Hvilke aktører skal inddrages når der skal arbejdes med tryghed i boligområderne? 
•    Hvilken rolle spiller planlæggere og politikere? 
•    Hvilke redskaber findes i den fysiske planlægning? 
 
Oplægsholdere:

Hans Peter de Place, Specialkonsulent. Det Kriminalpræventive Råd
Emil Baun Hermund, Indbrudskoordinator og partnerskabsudvikler, Nordsjællands Politi
Helle Nørgaard, Seniorforsker, Ph.d. i kulturgeografi, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet 
 
Moderator: Anja Meier Sandreid, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Relevante links:
God byplanlægning forebygger kriminalitet - Det Kriminalpræventive råd (dkr.dk)
Tryghed og indbrudsforebyggelse gennem planlægningen. | Dansk Byplanlaboratorium
Bo trygt - indbrudsforebyggelse | Furesø Kommune (furesoe.dk)
Fysisk omdannelse i udsatte boligområder. En undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet

Viden- og debatsession i partnerskab med DK2020 og Sønderborg Kommune

Videnssession om planlægningens roller og redskaber

Inspiration om trygge byrum og kriminalpræventiv planlægning

Spørgetime om Plan22+ med parterne bag initiativet

Inspiration og debat. Af Arkitekt-foreningen og Sønderborg Kommune

Danish and German experiences in regional development (foregår på engelsk)

Paneldebat udviklet i partnerskab med Landsbyggefonden

Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

Inspirations- og debatsession

 

Debat- og inspiration om store, forpligtende samarbejder i det åbne land